• 30 jaar non food specialist
 • Persoonlijk contact
 • Beste prijs garantie
 • 24/7 bestellen
 • Snelle levertijden
 • Slechts € 8,00 verzendkosten
 • Veilig & makkelijk betalen
 • Chat met ons
 • Vraag offerte aan op maat
 • Ma-Vr van 8.30 tot 17.30 bereikbaar
 • Showroom open van ma t/m vr
 • Afspraak bij u mogelijk!

Gratis verzending vanaf

€ 150,=

Standaard verzendkosten: € 8,00
Onze verzendpartners:

brochures

Bekijk onze brochures

 

Thermohauser thermofuturebox cateringbox thermobox maaltijdbox bezorgbox rieber thermoport pizzabox isoleerbox warmhoudbox ijsbox saltobox, partybox, visbox, thermocontainer cateringcontainer bezorgtas menubox maaltijdservice zorginstelling tafeltjedekje gastronormbox gastronormcontainer allroundbox boodschappenbox shoppingbox isolatiebox banketbox cakebox taartbox

Algemene voorwaarden Isoboxshop

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN F. HOFLAND GROOTKEUKEN V.O.F. (handelend onder o.a. www.isoboxshop.nl , zie artikel 15)

1. Geldigheid van deze voorwaarden

1.1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en/of opdrachten door ons met kopers aangegaan. In deze voorwaarden wordt onder levering verstaan de levering van goederen en/of verrichten van diensten.

1.2. Indien de opdrachtgever leverings-, verkoop- dan wel inkoopvoorwaarden hanteert die afwijken van onze voorwaarden dan zullen deze ons niet binden tenzij zij uitdrukkelijk schriftelijk worden geaccepteerd.

1.3. Een opdrachtgever die eenmaal op de handhavige voorwaarden van verkoopster heeft gekocht wordt geacht bij eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telefonisch, telegrafisch of op andere wijze opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanig order schriftelijk is bevestigd.

2. Aanbiedingen

2.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook door ons gedaan, vrijblijvend. Indien een offerte van verkoper een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de wederpartij wordt aanvaard, heeft verkoper het recht het aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2. Wij hebben het recht om een opdracht zonder opgaven van redenen te weigeren. Aanbiedingen of afspraken van vertegenwoordigers of andere personeelsleden binden ons eerst na schriftelijke bevestiging door een daartoe bevoegde persoon.

2.3. Alle door ons in catalogi, brochures, offertes en reclame-uitingen etc. vermelde afmetingen, modellen etc. zijn ontleend aan de gegevens van derden en zijn derhalve

geheel vrijblijvend en onder voorbehoud.

2.4. Toezendingen van aanbiedingen en/of prijslijsten verplicht ons niet tot levering.

2.5. Alle bij een aanbod verstrekte informatie en/of specifi caties inzake maten, gewichten, inhoud, capaciteit e.d. gelden altijd bij benadering. Deze informatie en/of specifi caties zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbod verstrekte gegevens en/of informatie blijft ons eigendom en dient op eerste verzoek geretourneerd te worden.

2.6. De wederpartij draagt het risico van de niet-juiste uitvoering van de door hem bij zijn opdracht of latere wijzigingen van zijn opdracht opgegeven aanwijzingen en specifi caties indien deze niet schriftelijk aan verkoper ter kennis zijn gebracht.

 2.7. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3. Prijzen

3.1. Voor de door ons opgegeven prijzen geldt dat deze altijd exclusief BTW zijn. Met het verschijnen van de nieuwste Hofland Grootkeuken prijslijsten komen alle voorgaande noteringen te vervallen, evenals online prijswijzigingen.

3.2. Prijzen kunnen door ons (tussentijds) gewijzigd worden. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijstip tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. Indien zich vervolgens prijsverhogingen mochten voordoen (bijvoorbeeld ten gunste van verhogingen van rechten en/of accijnzen etc.) dan behouden wij ons het recht om het prijsverschil aan de cliënt door te berekenen.

3.3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% van de oorspronkelijke prijs bedraagt heeft de koper het recht om binnen 7 dagen na opgave van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding o.g.v. dit artikel geeft geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

3.4. Kortingen worden per transactie verleend en geven geen enkel recht op die kortingen bij volgende transacties.

4. Annulering en wijziging

4.1. Bij annulering van een aan ons verstrekte opdracht zijn alle door ons ter zake van die opdracht gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande, dat de opdrachtgever in ieder geval gehouden is ter zake van annuleringskosten minimaal 40% der hoofdsom aan ons te voldoen, zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen dat gemelde kosten daadwerkelijk door ons zijn gemaakt.

4.2. Het bepaalde in het voorgaande artikel geldt onverminderd ons recht op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade. Voor een annulering is onze toestemming vereist.

4.3. Tussentijdse wijzigingen van een opdracht of overeenkomst worden slechts na schriftelijke bevestiging onzerzijds geacht door ons te zijn aanvaard.

5. Levering en verzending

5.1. Levering geschiedt af magazijn Ridderkerk. Zendingen boven de € 350,-- worden franco huis geleverd binnen de Nederlandse grens indien gebruik kan worden gemaakt van onze geregelde expediteur of eigen vervoer, tenzij op onze aanbiedingen en/of orderbevestiging speciale voorwaarden en/of kortingen van toepassing zijn.

5.2. Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn en worden bij benadering vastgesteld, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

5.3. Wij hebben het recht de wijze van verzending naar ons inzicht te regelen, voor zover de opdrachtgever geen nadere aanwijzingen daaromtrent geeft. Een transportverzekering wordt door ons alleen afgesloten na uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Alle bank- en girokosten veroorzaakt door de verzending zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.4. De koper dient de verpakking van de hem aangeboden goederen bij ontvangst te controleren en bij waarneembare schade zijn bevindingen op de vrachtbrief te vermelden, waarbij de koper zich verplicht de expediteur direct schriftelijk aansprakelijk te stellen.

5.5. Levering vindt plaats op het moment dat de goederen ons terrein respectievelijk magazijn verlaten.

5.6. Tenzij anders is overeengekomen zijn wij gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het verzenden van deelfacturen.
5.7. Het risico van verlies, vernietiging en/of schade van respectievelijk aan de goederen gaat over op de koper op het moment van levering.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. De eigendom van de zaken gaat van ons over op de koper eerst nadat de koper de koopprijs en al het overige dat zij uit hoofde van deze overeenkomst aan ons is verschuldigd heeft voldaan.

 6.2. Koper is niet gerechtigd op zaken, die krachtens dit artikel ons eigendom zijn, aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin des woords te verschaffen; koper mag de eigendom van de zaken niet overdragen anders dan in het kader van zijn normale bedrijfsoefening. Bij schending van deze verplichtingen, alsmede bij niet-tijdige betalingen en/of in de onderstaande situaties zijn wij gerechtigd de zaken eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden: koper is verplicht daaraan zijn medewerking te verlenen. Hetgeen koper aan ons verschuldigd is wordt ten volle direct opeisbaar in het geval van: handelen van koper in strijd met het bovenstaande surseance van betaling of faillissement van koper dan wel aanvraag daartoe, gehele of gedeelte stakingen of overdracht van de onderneming van koper dan wel besluit daartoe beslag ten laste van koper, niet of niet tijdige betalingen door koper. In deze gevallen zijn wij gerechtigd alle overeenkomsten met koper onmiddellijke ingang – te onzer keuze – geheel of gedeeltelijk te beëindigen en/of de uitvoeringen daarvan op te schorten, onverminderd onze overige rechten. Koper is verplicht ons op de hoogte te stellen, indien zaken waar eigendomsvoorbehoud van ons op rust in beslag worden genomen.

7. Reclames

7.1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 5 werkdagen na ontvangst der goederen of de verrichting van diensten.

7.2. De opdrachtgever die het geleverde niet binnen 5 werkdagen na ontvangst daarvan op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de verrichting akkoord te hebben bevonden.

7.3. Door ons geleverde zaken worden slechts teruggenomen, binnen gemelde periode, indien deze na voorafgaand overleg met ons in goede staat onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking franco in ons magazijn zijn afgeleverd.

7.4. De waarde van de terug geleverde zaken wordt, onder aftrek van alle gemaakte kosten o.m. voor transport, douanehandeling, eventuele verzekering etc. met de opdrachtgever verrekend.

7.5. Retourzendingen waarover niet vooraf met ons schriftelijk overeenstemming is bereikt, worden niet aanvaard.

7.6. Reclames ter zake facturen dienen binnen 5 werkdagen na verzending daarvan schriftelijk bij ons te worden gemeld.

8. Afwijkingen

8.1. Geringe afwijkingen in kwaliteit, specificaties e.d. welke uit technisch oogpunt niet kunnen worden voorkomen, dan wel volgens de handel surseances algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame.

8.2. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.

9. Aansprakelijkheid
9.1. Alleen de door ons geleverde zaken, welke tekortkomingen vertonen of gebrekkig blijken te zijn komen – naar onze keuze – voor herstel, vervanging of restitutie in aanmerking waarvan koper onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het rechtstreekse gevolg zijn van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor wij rechtens aansprakelijk zijn indien en voor zover fouten en/of gebreken onder normale omstandigheden, met normale deskundigheid en bij normale oplettendheid en vakkennis voorkomen hadden kunnen worden.

9.2. Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitdrukkelijk uitgesloten.

9.3. Aansluitend op het vorige artikel sluiten wij uitdrukkelijk onzer aansprakelijkheid voor gevolg, c.q. bedrijfsschade uit.

9.4 De opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesten, welke door ons mochten zijn ontstaan als direct gevolg of indirect gevolg van vorderingen door derden op ons ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden waarvoor wij niet aansprakelijk zijn.

9.5. Wij worden eigenaar van de vervangen zaken.

10. Betalingscondities

10.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden, zonder enige korting, binnen 30 dagen na factuurdatum.

10.2. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de wederpartij gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente plus 2% over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim.

10.3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij moeten maken zijn voor rekening van de in verzuim zijnde koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het uitstaande bedrag inclusief eventueel verschuldigde rente e.e.a. een minimum van € 75,-. De opdrachtgever dient de werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten te voldoen, dus ook indien de boven het door het betreffende Gerecht gehanteerde liquidatietarief uitkomen. De opdrachtgever dient derhalve de rekening van de advocaat, de procureur en de deurwaarder te voldoen, alsmede alle mogelijke andere gerechtelijke kosten.

10.4. Het is de wederpartij niet toegestaan bij wijze van compensatie betalingsverplichtingen van verkoopster uit anderen hoofde dan deze overeenkomst in mindering te brengen op hetgeen de wederpartij ter zake van deze overeenkomst is verschuldigd.

10.5. Wij behouden ons het recht voor om afnemers die herhaaldelijk onze betalingstermijnen overschrijden bij vooruitbetaling of onder rembours te leveren.

 0.6. Koper is niet gerechtigd betalingen op te schorten wegens ondeugdelijke leveringen. Creditering geschiedt in overleg.

11. Bank- en/of Girokosten

11.1. Alle bank- en/of girokosten welke door de betaling per bank en/of veroorzaakt worden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11.2. Indien eerst na betaling van de hoofdsom blijkt dat deze extra kosten zijn ontstaan, dan worden deze alsnog in rekening gebracht en is de opdrachtgever gehouden deze kosten te voldoen.

12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1. Op alle overeenkomsten en transacties is het Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen en vorderingen, welke tussen ons en de opdrachtgever mochten zijn ontstaan, zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

12.3. Wij zijn echter gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen.

13. Overmacht

13.1. Tekortkomingen van verkoper in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zijn niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

13.2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

- de omstandigheid dat verkoper een prestatie die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk geleverd krijgt;

- stakingen;

- storingen in het verkeer;

- overheidsmaatregelen die verkoper verhinderen zijn verplichtingen tijdig danwel deugdelijk na te komen;

- bovenmatig ziekteverzuim.

13.3. Indien afl evering/afname door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is ieder der partijen onder uitsluiting van verdere rechten bevoegd de verkoopovereenkomst te ontbinden volgens de wet.

13.4. De in artikel 9.3 genoemde termijn van één maand is zoveel korter of langer naarmate één van de partijen aantoont dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ontbinding op een eerder of later tijdstip.

 13.5. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

14. Garantie

14.1. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staan wij in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door ons geleverde, verwerkte en gebruikte materialen.

14.2. Indien de wederpartij genoegzaam heeft aangetoond of bewezen dat de geleverde zaak (zaken) of de geleverde materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal verkoper de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken kosteloos herstellen, tenzij verkoper verkiest de geleverde zaak (zaken) of de geleverde materialen te vervangen.

14.3. Garantie wordt slechts verstrekt indien en voorzover een garantie schriftelijk is overeengekomen.

14.4. Verkoper zal slechts uitvoering geven aan zijn garantieverplichtingen indien en voorzover de betreffende zaken en/of materialen zich binnen de landsgrenzen van Nederland bevinden.

14.5. Op gebruikte apparatuur wordt nimmer garantie verstrekt.

14.6. De garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verrichten, het geleverde voor andere dan de normale (bedrijfs)doeleinden wordt aangewend, danwel indien de wederpartij het geleverde onoordeelkundig heeft behandeld, gebruikt of onderhouden.

14.7. Indien in het kader van de uitvoering van de garantieverplichting verkoper onderdelen vervangt, worden de te vervangen onderdelen eigendom van verkoper.

14.8. Indien koper het gekochte heeft meegenomen naar het buitenland, is koper gehouden het geleverde op kosten te (doen) bezorgen op het fabrieksadres van verkoper.

15. Identiteit van F. Hofland Grootkeuken V.O.F.

F. Hofland Grootkeuken v.o.f. handelt onder de naam/namen:

Hofland Grootkeuken, Hofl and Grootkeuken & Catering Equipment, Hofl and Foodservice & Catering Equipment, www.hofl andgrootkeuken.nl, www.hofl andfoodservice.nl, www.thermofuturebox.nl, www.rieberthermoport.nl, www.menut.nl, www.temptainer.nl, www.isoboxshop.nl en www.thermocateringbox.be alsmede de hierna nieuw te ontwikkelen webshops.

Vestigings-, showroom-, post- & bezoekadres:

Glasblazerstraat 10

2984 BL Ridderkerk

Nederland

Bereikbaarheid:

Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur.
Algemeen telefoonnummer: +31(0)180-417533
Algemeen e-mailadres: info@isoboxshop.nl

September 2017
F. Hofland Grootkeuken V.O.F. h/o Isoboxshop
KvK nr.: 24178491
BTW nr.: NL009.525.440.B01
Copyright © 2016 F. Hofl and Grootkeuken V.O.F. Alle rechten voorbehouden.


PayPal